UPUTE O PRAVIMA ISPITANIKA

 Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), dajemo:
 
 
UPUTU O PRAVIMA ISPITANIKA
 
Kontakt podaci voditelja obrade
 
Voditelj obrade: Dječji vrtić „HRVATSKI LESKOVAC“
 
Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
Naziv: Službenik za zaštitu podataka Dječjeg vrtića      Mail : Vrtic-hrvatskileskovac@
zagreb.hr
  „HRVATSKI LESKOVAC“ Telefon:  01/ 6578 039
Adresa: Hrvatski Leskovac, Potočna 9
Svrha i pravna osnova obrade / legitimni interes voditelja obrade
Svrha: - izvršenje pravnih obveza:  osobni podaci o  djeci i roditeljima odnosno skrbnicima obrađuju se radi upisa djece, vođenja pedagoške, zdravstvene i prehrambene dokumentacije, određivanje cijene, određivanja programa i provedbe programa na osnovi sljedećih propisa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.  10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službenu glasnik Grada Zagreba br. 6/11, 19/11, 15/12.), Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije  o djeci u dječjim vrtićima, Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću,  Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića.
  - privola:
- u svrhu komunikacije u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte i/ili Osobnog korisničkog pretinca, vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje djeteta
- privola za provjeru podataka o rođenju djeteta u maticama rođenih, ukoliko roditelj/skrbnik ne prilaže isprave kojima se isti dokazuju
- privola za provjeru podataka o prebivalištu djeteta ukoliko roditelj/skrbnik ne prilaže isprave kojima se isti dokazuju

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Razdoblje: U skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog gradiva i Zakonom o računovodstvu
  neproftinih organizacija
   
Prava ispitanika
 
Imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju kao našem ispitaniku: pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, na zaborav (brisanje), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost (ako je primjenjivo), pravo na prigovor.
Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac je dostupan u tajništvu dječjeg vrtića i na mrežnoj stranici dječjeg vrtića.
Prikupljanje osobnih podataka
 
 
Vrši se zbog Zakonske/Ugovorne obveze:
  DA    NE
  x       
 
     
Kao uvjet nužan za sklapanje ugovora:   DA    NE
  x      
 
         
 
Posljedice nepružanja osobnih podataka:  
 
Ako nam odbijete dati osobne podatke o djeci ili u vezi s djecom, čija nam je
obrada određena propisom nećemo vam moći pružiti uslugu predškolskog odgoja i
obrazovanja ili nećemo moći izvršiti pojedine naše obveze kako su propisane.
 
Radi toga vaša djeca ili vi kao roditelji ili skrbnici možete biti uskraćeni u određenim
pravima koja biste inače mogli ostvariti.
 
 
Primatelji osobnih podataka
                                         
Primatelji: U dijelu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, upravna tijela Grada Zagreba, Agencija za odgoj i obrazovanje, drugi dječji vrtići Grada Zagreba, organizatori programa, vanjski suradnici, zavodi za javno zdravstvo, centri za socijalnu skrb, policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova, osnovne škole, APIS IT- d.o.o., Pravobranitelj za djecu
   
            Privola za obradu osobnih podataka
                                   
Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku.
Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena.
Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.
Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.
            Prijenos i obrada podataka
 
Voditelj obrade namjerava osobne podatke prenositi trećim zemljama izvan EU:   DA    NE
       X
 
 
Voditelj obrade namjerava osobne podatke obrađivati i u druge svrhe   
  DA    NE
       X
 
 
   
 
            Nadzorno tijelo
 
Ako u roku od mjesec dana ne primite naš odgovor na vaš zahtjev u vezi s obradom osobnih podataka imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prigovor imate pravo podnijeti i ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili vaša prava.
Nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu podatka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14, e-mail: azop@azop.hr.


Ispiši stranicu